Service / EMU kontroll

Meditek tilbyr kontroll av elektromedisinsk utstyr (EMU). Vi kontrollerer alle utstyrsenheter som er klassifisert som EMU. Kontrollen tilfredsstiller kontrollkravene til DSB, som fører tilsyn med etterlevelsen av forskriftene.

Alle offentlige og private virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr, tilbehør og systemløsninger, er pålagte å utføre kontroller for å sikre at elektromedisinsk utstyr til enhver tid tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav. Dette sikres ved at det vedlikeholdes og at det brukes forsvarlig og i samsvar med sitt formål.